Rapportage en dossier

Uw gegevens (naam, adres, leeftijd, enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Iedere organisatie is wettelijk verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan en aan te geven hoe dat in de organisatie geregeld is. Het privacydocument van PPRBB vindt u hier.
Uw gegevens zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders.
Het dossier heeft als doel de hulpverlening voor u zo goed mogelijk te laten verlopen.

U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (nu vijftien jaar) en daarna vernietigd. Als u wilt dat uw dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, kunt u dat kenbaar maken. Enkele gegevens over uw behandeling worden, in anonieme vorm, gebruikt om aan de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen verslag te doen van onze activiteiten.

U kunt altijd om inzage of een kopie van uw dossier vragen. Voor enkele gegevens kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). Hiervoor wordt een onkostenvergoeding gevraagd. Bent u samen met een partner cliënt bij onze praktijk en wilt u een kopie van uw dossier, dan moet u daar beiden toestemming voor geven.

Voor inzage in of een kopie van het dossier van een minderjarige gelden speciale regels: is het kind jonger dan twaalf jaar dan hebben de ouders recht op inzage of een kopie. Is het kind tussen de twaalf en de zestien jaar, dan hebben ouders alleen inzagerecht en recht op een kopie na schriftelijke toestemming van het kind. Is het kind zestien jaar of ouder dan hebben ouders alleen recht op inzage (en geen recht op een kopie) na toestemming van het kind. Wij verstrekken uiteraard wel een kopie aan het kind zelf als hij of zij dat wil.

Image179 Image181 Image137