Privacydocument

Dit privacydocument is van toepassing op alle gegevens die de PsychologiePraktijk Roeline Blok Bouma (hierna ‘PPRBB’) verzamelt, bewaart en verwerkt van haar cliënten ten behoeve van doelmatige en doeltreffende behandeling in de eerstelijns zorg (basis GGZ).

PPRBB is gevestigd aan de Ermerweg 88H, 7812 BG in Emmen.

Persoonsgegevens.

PPRBB verzamelt in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats en postcode
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Verzekeraar en verzekeringsnummer
 • Burgerservicenummer

Daarnaast, uitsluitend voor zover deze gegevens voor een doelmatige en doeltreffende behandeling van belang (kunnen) zijn, worden bijzondere persoonsgegevens over de medische geschiedenis en/of de levensbeschouwelijke overtuiging  vastgelegd.

De gegevens die PPRBB verzamelt worden aangeleverd door de cliënt. De cliënt geeft, middels een daarvoor bestemd deel van de behandelingsovereenkomst, toestemming om deze gegevens te mogen bewaren/verwerken. 
De cliënt heeft het recht (een deel van) de gevraagde gegevens niet te verstrekken. Dit kan consequenties hebben voor de doeltreffendheid en doelmatigheid van de behandeling en/of de behandeling in de weg staan.

De behandelingen door PPRBB worden gedeclareerd bij de verzekeraar van de cliënt.
De verzekeraar verlangt dat bovenstaande gegevens aangeleverd worden, zodat tot vergoeding kan worden over gegaan. Zonder het aanleveren van deze gegevens is samenwerking met verzekeraars niet mogelijk waardoor er geen behandeling kan plaatsvinden.

PPRBB verzamelt, bewaart en bewerkt enkel persoonsgegevens van cliënten die zich hebben aangemeld voor psychologische hulpverlening. PPRBB is verplicht deze gegevens 15 jaar na het beëindigen van de behandeling te bewaren, daarna worden ze gewist/vernietigd.

De gegevens die PPRBB verzamelt, bewaart en bewerkt worden uitsluitend en enkel voor zover noodzakelijk aan de volgende ontvangers verstrekt:

 1. De zorgverzekeraar. 
Hier betreft het enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor controle en declaratie. Het betreft hier een wettelijke verplichting.
 2. De verwijzend huisarts. 
Hier betreft het terugkoppeling naar aanleiding van de verwijsbrief. Het betreft slechts de diagnose, het behandelplan, een kort verslag van de behandeling, de uitkomst van de behandeling en eventueel een advies. De inhoud van de terugkoppeling wordt met de cliënt vooraf besproken en slechts verstuurd na goedkeuring door en toestemming van de cliënt. De cliënt heeft het recht om de terugkoppeling naar de huisarts te weigeren.
 3. In voorkomend geval kan informatie naar een bedrijfsarts worden gestuurd, maar dit enkel na
 schriftelijke toestemming van de cliënt en nadat deze het heeft ingezien.

De gegevens die PPRBB verzamelt, bewerkt en bewaart zijn ten allen tijde ter beschikking van de cliënt. De cliënt heeft recht op:

 • inzage in de bewaarde gegevens.
 • wijziging van de bewaarde gegevens.
 • wissen van de bewaarde gegevens.
 • het ontvangen van een afschrift van de bewaarde gegevens.

Wanneer een cliënt niet tevreden is over de manier waarop PPRBB omgaat met de gegevens die zijn verzameld, verwerkt en bewaard, heeft de cliënt het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).