Privacy en geheimhoudingsplicht

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Organisaties zijn verplicht aan te geven welke gegevens worden verzameld, aan wie deze gegevens worden verstrekt en wat de rechten van cliënten zijn. Het privacydocument van PPRBB vindt u hier.

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is bij wet zo geregeld. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw (schriftelijke) toestemming.

Uw gegevens worden conform de wet WBGO en de wet Persoonsregistraties (WPR) 15 jaar bewaard. U hebt recht op inzage, recht op correctie (hiermee wordt bedoeld aanvulling uwerzijds), blokkering of vernietiging van het dossier. Dit verzoek dient u schriftelijk in te dienen bij de praktijk. U ontvangt daarna een melding van de praktijk dat aan uw verzoek is voldaan. Wel wordt u er op gewezen, dat er na vernietiging geen klacht meer ingediend kan worden, daar de gegevens ontbreken voor de klachtencommissie om een oordeel te vormen. De brief met uw verzoek tot vernietiging wordt 15 jaar bewaard.

Als eerstelijns praktijk stellen wij samenwerking met huisartsen erg op prijs. Gewoonlijk zenden wij aan het einde van de hulpverlening een beknopte rapportage aan de huisarts, maar alleen indien u daar geen bezwaar tegen heeft. U mag vanzelfsprekend ook aangeven dat u dat niet wilt. Uiteraard ontvangt u een kopie van alle uitgaande correspondentie over uw behandeling indien u dat wenst.

Wanneer we informatie over u willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst uw toestemming.

Sinds 2014 zijn wij verplicht om op de declaraties richting de zorgverzekeraar ook de diagnose te vermelden. Indien u dit niet wenst dient u, voorafgaand aan het indienen van de declaratie, een Privacyverklaring te ondertekenen en aan mij te overhandigen.
Een voorbeeld van zo’n verklaring is in de praktijk aanwezig.

 

Image256Image183DSCN0303